Kathedrale Basiliek St.Petrus & Paulus

Parochieraad

De Parochieraad

Overeenkomstig het beleid in het Bisdom Paramaribo is er in elke parochie opgericht, of dient te worden opgericht, een pastorale raad, waarvan de pastoor de leiding heeft. Deze pastorale raad, die wordt aangeduid met de term ‘parochieraad’, bezit slechts een raadgevende stem en valt onder de door de Bisschop van Paramaribo vastgestelde normen.

 

Taken van de parochieraad:

a. de pastoor te adviseren over het pastoraal beleid en hem bij te staan bij de coördinatie en het uitvoeren dan wel doen uitvoeren van de pastorale activiteiten;

b. samen met de pastoor het eigen aandeel dat de christengelovigen in de zending van de Kerk hebben, te erkennen en te bevorderen;

c. samen met de pastoor de beleidslijnen uit te zetten inzake het beheer van de goederen van de parochie en de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Dit houdt onder meer in het opstellen van de begroting, het beoordelen van uitgaven die niet op de begroting voorkomen of de toegestane bedragen overschrijden, het opstellen van de rekening en verantwoording. Begroting, rekening en verantwoording legt de parochieraad ter goedkeuring voor aan het Bisdom.

 

Samenstelling van de huidige parochieraad:
1. pater E. Kross, voorzitter
2. diaken W.F.S. Samiran, lid
3. de heer R. Dongor, ondervoorzitter
4. de heer A. Heerenveen, adviseur/lid
5. de heer Th. Sno, penningmeester
6. de heer G. Lo Tam Loi, lid
7. mw. R. Dundas-Deira, lid
8. mw. E. Haynes, lid
9. mw. Th. Ubbergen, lid
10. mw. G. Tsang Ma Sang, lid
11. mw. J. Mercuur, lid

 

Werkwijze van de parochieraad:
De parochieraad vergadert tenminste één keer per maand, of tenminste acht keren per jaar. De pastoor is van rechtswege de herder van de hem toevertrouwde parochie en derhalve ook de herder van de parochieraad. De parochieraad kan werkgroepen in het leven roepen met een bepaalde opdracht, die betrekking heeft op de eigen taken van de parochieraad en onder de verantwoordelijkheid van de parochieraad wordt uitgevoerd.