Kathedrale Basiliek St.Petrus & Paulus

Stibeka

Het onderhoud van onze Basiliek

Nu onze kathedraal in 2014 door Paus Franciscus verheven is tot Basiliek, hebben velen het verlangen uitgesproken dat dit schitterende Godshuis in uitstekende staat zal worden gehouden. Hiervoor heeft het Bisdom al sinds vele jaren een werkarm, namelijk Stibeka.

 

Stibeka

Deze werkarm werd al op 26 januari 1974 bij notariële akte van notaris B.E. Oostvriesland opgericht onder de naam van “Stichting Beheer Rooms Katholieke Kathedraal” meer bekend als “STIBEKA”. De doelstelling werd geformuleerd als “het conserveren, beschermen en onderhouden van het Surinaams cultureel historisch monument, zijnde de Rooms-Katholieke Sint Petrus en Paulus Kathedraal aan de Henck Arronstraat 22”.

 

In het bestuur van Stibeka zitten altijd ambtshalve de plebaan van de kathedraal en overige leden die benoemd worden door de bisschop. Het zijn altijd personen met deskundigheid in verschillende werkgebieden, die gezamelijk als team vrijwilligers het Bisdom ondersteunen, door het beheer en het onderhoud van onze Basiliek te garanderen.

 

Het huidige Stibeka bestuur

De voorbereiding en uitvoering van de grote renovatie van de kathedrale basiliek werd geleid door een bestuur onder leiding van Drs. Jozef Brahim. De leden van dat bestuur hadden allen al 20 jaren en meer het Bisdom gediend in de moeilijke tijden toen de kathedraal er belabberd bijstond. Nadat ze de restauratie succesvol hadden voltooid, hebben de meeste leden gevraagd te mogen terugtreden. In de maand maart 2012 is er vervolgens een nieuw bestuur van Stibeka aangetreden.

 

In deze vergadering werd de heer Benito Chin Ten Fung tot nieuwe voorzitter benoemd. Bij schrijven van Mgr. Drs. W.A.J.M. de Bekker d.d. 22 augustus 2012 is, in overeenstemming met de bepalingen van de statuten het bestuur vastgesteld. Het huidige bestuur ziet er thans als volgt uit:

  • De heer Benito Chin Ten Fung, voorzitter
  • De heer Andro Vijzelman, ondervoorzitter
  • Mw. Diana Halfhide, secretaris
  • De heer Theo Sno, penningmeester
  • De eerwaarde plebaan Esteban Kross, bestuurslid
  • De heer Derrick Emanuels, bestuurslid
  • Mw Anouschka Nabibaks, bestuurslid

 

Uitdagingen voor het onderhoud van de Basiliek

De voornaamste uitdaging voor het onderhoud van de Basiliek is het veilig stellen van voldoende geld om een voortdurend bijhouden van het kerkgebouw mogelijk te maken. Hierbij is de werkrelatie met De Surinaamsche Bank, die het parkeerterrein van de Basiliek tijdens werkuren in zijn geheel huurt, een enorme bijdrage. Toch zijn er meer financiële middelen nodig, omdat er echt hoge onkosten zijn: het onderhoud en geregeld schilderen van het gebouw, dure reparaties van lekkages met de bijbehorende huur van stellages, maar ook de vrij hoge vaste maandelijkse onkosten voor de professionele bewaking die moet voorkomen dat er ’s nachts inbrekers zouden kunnen komen of zwervers brand zouden kunnen veroorzaken als zij zich op het kerkterrein zouden kunnen ophouden. Daarom worden er aanvullende inkomsten gegenereerd door de bijdrage die gevraagd wordt voor huwelijken en uitvaarten vanuit de Basiliek. Ook zal later in het jaar begonnen worden om tijdens werkuren in het paviljoen “Het Aloysiushof”, naast de Basiliek, en op het pleintje vóór het paviljoen, een cafetaria te houden om zo extra inkomsten te genereren voor het onderhoud van de Basiliek.

 

Maar ook willen we een ieder die onze Basiliek een warm hart toedraagt, vragen een vaste maandelijkse donatie te willen doen via een automatische overmaking door de bank. Met uw ondersteuning zal het Stibeka bestuur ervoor zorgen dat onze Basiliek in steeds schitterende staat blijft, een bijzonder stuk “heilige grond” in ons midden.

De rekeningnummers zijn de volgende:

SRD rekening: DSB 01.61.500

USD rekening: DSB 04.30.986

Euro rekening: DSB 05.32.177

Swiftcode: SURBSRPA